Problemy wokół zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Sejm uchwalił ustawę na 37 posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. Przedstawiona nowelizacja zmierza do umożliwienia udowodnienia przez kierowcę podczas kontroli policyjnej posiadania polisy OC telefonicznie lub poprzez internet, a nie jak dotychczas jedynie przez okazanie dokumentu polisy. Nowelizacja miałaby wprowadzić dość kontrowersyjne rozwiązania. Magdalena Barcicka - wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zapowiada, że podjęte zostaną starania, aby Prezydent RP zawetował ustawę.
Dodano: 05-06-2009
Nowe wysokości jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez ZUS z ustawy wypadkowej
Od 1 kwietnia 2009 r. zaczną obowiązywać nowe wysokości jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów ustawy wypadkowej. Świadczenia w nowej wysokości będą obowiązywać do 31 marca 2010 r.
Jednorazowe odszkodowania wypłacane są na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej. Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od procentowej wysokości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stwierdzonej przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Takie orzeczenie stanowi dla Zakładu podstawę do wydania decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania. Pracownik ma prawo wniesienia odwołania od decyzji ZUS.
Dodano: 01-05-2009
Możliwość wykonywania odpisów i kserokopii akt szkodowych oraz koszty z tym związane.
Poszkodowanym przysługuje prawo sporządzania odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych. Art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej stanowi : „sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług\".
Dodano: 01-05-2009
Prawo poszkodowanego wglądu do akt szkodowych zakładu ubezpieczeń
Podstawą postępowania likwidacyjnego są akta szkodowe, których gromadzenie ma na celu ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i jednocześnie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu. Jednak zakłady niejednokrotnie odmawiają wglądu do akt – skarżą się nam poszkodowani. Informujemy, że poszkodowani mają prawo żądać możliwości zapoznania się z dokumentacją.
Dodano: 01-05-2009
Zakłady ubezpieczeń żądają pełnomocnictw w postaci aktu notarialnego
Zakłady ubezpieczeń przedłużają proces likwidacji szkody, żądając od wyznaczonych osób reprezentujących poszkodowanego pełnomocnictwa w postaci aktu notarialnego, bądź z podpisem potwierdzonym notarialnie. Znane są też praktyki żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez poszkodowanego w obecności pracownika zakładu ubezpieczeń. Nadto, zdarzają się przypadki, iż nie są w ogóle honorowane pełnomocnictwa udzielane podmiotom trudniącym się zawodowo uzyskiwaniem odszkodowań.
Dodano: 01-05-2009
Kolejne artykuy:   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |