Opodatkowanie odszkodowań i odsetek od odszkodowań w polskim prawie podatkowym
W związku z tym, iż dnia 30 kwietnia 2013 roku mija termin na złożenie rocznego zeznania za 2012 rok ( PIT ) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi opodatkowania odszkodowań oraz odsetek od odszkodowań przed złożeniem zeznania. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż odsetki od otrzymanych odszkodowań należy opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji inne źródła.
Dodano: 29-03-2013
Odpowiedzialność za utrzymanie dróg, chodników, nieruchomości - praktyczne wskazówki w dochodzeniu roszczeń za \"zimowe szkody\"
Niniejsze opracowanie ma na celu w przystępny dla konsumentów sposób przybliżyć problematykę OC z tytułu niewłaściwego utrzymania dróg i chodników, cywilnoprawne skutki niewłaściwego - zagrażającego bezpieczeństwu - utrzymania nieruchomości przez ich właścicieli, zasady poszukiwania podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkód wynikających z zaniedbań w wykonywaniu swoich obowiązków oraz będące ich protezą zasady odpowiedzialności gwarancyjnej zakładów ubezpieczeń wynikające z coraz powszechniej zawieranych umów ubezpieczenia OC z tytułu posiadanego mienia (posiadanej nieruchomości), prowadzonej działalności oraz w życiu prywatnym.
Dodano: 06-03-2013
Ubezpieczenia zimowych wyjazdów
Przed Nami eskapady narciarskie, okres wyjazdów na ferie, urlopy zimowe, które związane są z aktywnym spędzaniem czasu podczas kuligów, wypraw górskich, jeździe na nartach, desce snowbordowej, sankach i innym sprzęcie sportowym. „Białe szaleństwo” to nie tylko olbrzymia przyjemność, ale również szereg zagrożeń i to - jak wskazują statystyki - o znacznych rozmiarach. Oferowane na rynku ubezpieczenia dla osób aktywnie spędzających czas zimą są instrumentem finansowym, dzięki któremu możemy je wyeliminować, czy też w pewien sposób ograniczyć.
Dodano: 13-12-2012
Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w sprawie wysokości kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych
W dniu 25 czerwca 2012 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych zostało doręczone uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. III CZP 80/11. Podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych uchwała miała na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności co do wykładni prawa w odniesieniu do ustalenia wysokości kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych. Sąd Najwyższy w dniu 12 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę następującej treści: „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.\"
Dodano: 04-07-2012
Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie najmu pojazdu zastępczego w świetle uchwały SN z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 05/11)
W dniu 17 listopada 2011 r. w odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zwrotu przez ubezpieczyciela z OC komunikacyjnego poniesionych przez poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wydatków na najem pojazdu zastępczego, Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.\"
Dodano: 04-07-2012
Kolejne artykuy:   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |