Zasady postępowania

Przez ostatnie miesiące pojawiło się szereg orzeczeń sądowych, które pozwoliły przedsiębiorstwom przesyłowym ( po spełnieniu określonych przesłanek ustawowych ) na zasiedzenie służebności przesyłu ( służebności gruntowej ). Zgodnie z kodeksem cywilnym zasiedzenie to instytucja, która służy korygowaniu rzeczywistego prawa posiadania z istniejącym prawem własności, tzn. sankcjonuje trwający od dłuższego czasu faktyczny stan posiadania. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. W związku z tym, instytucja ta pozwala przedsiębiorstwu przesyłowemu na uzyskanie trwałego tytułu prawnego do korzystania z części nieruchomości, na której posadowiona jest jego infrastruktura przesyłowa ( słupy i linie energetyczne, gazociąg, wodociąg, linie
i kable telefoniczne ).

Termin zasiedzenia

Termin ten zależy od tego, czy posadowienie infrastruktury nastąpiło w dobrej, czy w złej wierze. W pierwszy przypadku termin wynosi 20 lat, natomiast w drugim - 30 lat. Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się z dniem posadowienia przedmiotowej infrastruktury przesyłowej.

Zasady postępowania przy przyjmowaniu spraw o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

Postępowanie przedsądowe.

Przyjmowane są sprawy, co do których uzasadnione jest dochodzenie wynagrodzenia za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, gdy:

  • infrastruktura przesyłowa została posadowiona po 1983 r.,
  • urządzenia przesyłowe zostały posadowione przed wyżej wymienioną datą, ale grunt na którym je umieszczono był własnością Skarbu Państwa i dopiero po 1989 r. przeszedł na własność wyodrębnionego przedsiębiorstwa przesyłowego,
  • urządzenia przesyłowe zostały posadowione przed wyżej wymienioną datą, jednakże w ostatnich 20-stu latach były wykonywane prace budowlano-remontowe, skutkujące wyraźną zmianą przebiegu trasy przedmiotowej infrastruktury.

W sytuacji, gdy Klient nie posiada wiedzy, kiedy przedmiotowa infrastruktura przesyłowa została posadowiona na jego nieruchomości, należy uzyskać takową informację od właściciela infrastruktury. Celem umożliwienia przedsiębiorstwu weryfikacji kwestii własności urządzeń przesyłowych, w tym daty ich posadowienia, do pism przedsądowych powinny być załączane mapy ewidencyjne, mapy sytuacyjno - wysokościowe, odpisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli ani Klient, ani KBO nie uzyskają informacji na temat daty posadowienia infrastruktury przesyłowej ( przedsiębiorstwo nie jest zobligowane żadnymi przepisami prawnymi do dostępnienia tych danych na etapie przedsądowym ), wówczas sugerujemy Klientowi skierowanie sprawy na drogę sądową z zastrzeżeniem, że musi się liczyć z podniesieniem zarzutu zasiedzenia w toku postępowania sądowego, ponieważ tylko Sąd może zobowiązać przedsiębiorstwo do udostępnienia dokumentacji, potwierdzającej daty posadowienia, modernizacji przedmiotowej infrastruktury.

Postępowanie sądowe

Jeśli z dokumentacji przesłanej przez Klienta lub udostępnionej przez przedsiębiorstwo przesyłowe wynika, iż zarzut zasiedzenia będzie skuteczny, proponujemy Klientowi cofnięcie wniosku. Dalsze prowadzenie sprawy wiąże się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłaty opinii biegłych rzeczoznawców ( około 3.000 - 4.000 zł ).

Jednakże, gdy Klient pomimo zaistniałego ryzyka, chce kontynuować postępowanie, KBO oraz współpracujące Kancelarie
w dalszym ciągu mogą prowadzić sprawę na drodze sądowej, jednakże NIE na dotychczasowych zasadach umowy efektu.
Koszty i warunki prowadzenia spraw w tej sytuacji będą określane indywidualnie z Klientem.

Strona główna | Mapa strony