Zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na rolnika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników wyłączona jest odpowiedzialność w życiu prywatnym. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w życiu prywatnym, a jego odpowiedzialność jest ograniczona do szkód powstałych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Aby zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie z polisy OC, rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie musi być winna zaistnienia szkody. Wina przybiera postać zarówno działania jak i zaniechania. Rolnik może również odpowiadać na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch jego przedsiębiorstwa.

Dla przyjęcia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka działalność przedsiębiorstwa musi opierać się na funkcjonowaniu maszyn i urządzeń przetwarzających elementarne siły przyrody. Odpowiadać jak przedsiębiorstwo może rolnik prowadzący takie gospodarstwo rolne, w którym od maszyn i urządzeń zależą efekty danej produkcji, a nie tylko łatwiejsze ich osiąganie.

Strona główna | Mapa strony