Ubezpieczenie na życie

Głównym założeniem dobrowolnego ubezpieczenia na życie jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego uposażonym, na wypadek śmierci posiadacza polisy. Jednakże ubezpieczenie to, nie ogranicza się tylko do śmierci ubezpieczonego, lecz łączy się z całym jego życiem.

Ubezpieczenie na życie może obejmować:

  1. zabezpieczenie spłaty kredytu,
  2. ochronę na wypadek trwałego inwalidztwa,
  3. ochronę na wypadek kalectwa i poważnego zachorowania,
  4. ochronę na wypadek niezdolności do pracy,
  5. świadczenia posagowe,
  6. zabezpieczenie dodatkowego kapitału emerytalnego.

Wypłata świadczenia następuje wskutek wystąpienia określonego zdarzenia (np. śmierć, niezdolność do pracy) w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Szczegółowe uregulowania dotyczące zawieranego ubezpieczenia na życie, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Strona główna | Mapa strony