Komisje ds orzekania o błędach medycznych

Odszkodowania za błędy medyczne

Z dniem 1 stycznia 2012 r., rozpoczęły działalność Wojewódzkie Komisje do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Na wniosek osoby uprawnionej, Komisja rozpoznaje sprawy dotyczące zdarzeń medycznych w szpitalach mających miejsce po dniu 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć w wyniku działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Do bezpośrednich przyczyn zdarzeń medycznych zaliczamy:

  1. diagnozy, jeżeli spowodowały one niewłaściwe leczenie albo opóźniły właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  2. leczenie, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego,
  3. zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Postępowanie zmierzające do wydania orzeczenia przebiega w następujący sposób:

Szkody medyczne - postępowanie Szkody medyczne - postępowanie

Orzeczenie Komisji Lekarskiej obejmuje jedynie roszczenia z tytułu szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, dlatego też w ściśle określonych okolicznościach droga sądowa dla dochodzenia dalszych roszczeń nie zostaje zamknięta.


Strona główna | Mapa strony